OCHRANA OSOBNÍVH ÚDAJŮ - GDPR

Správce:

Petr Kotáb, IČ: 08780200, Chomutovská 1284, Kadaň
Kontaktní údaje: info@vaseuklizecka.cz, tel.: 603206308

Správce zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailu. Tento výčet osobních údajů je pouze orientační a dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany správce se může lišit.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro účely šíření informací do médií, poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek a pro ochranu oprávněných zájmů správce.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a naší organizací nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Plnění smlouvy je také účelem zpracování Vašich osobních údajů.

K použití Vašich údajů k přímému marketingu (newsletter, obchodní sdělení) z naší strany dochází pouze na základě Vašeho souhlasu.

Na našich webových stránkách nepoužíváme cookies.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a dále po dobu deseti let od opadnutí účelu a zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona či jiných předpis delší archivační lhůta.

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste správci poskytli nebo které správce zpracovává na základě jiného zdroje, kontaktujte prosím bezodkladně správce na e-mailové adrese info@vaseuklizecka.cz

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Vaše uklízečka - VASEUKLIZECKA.CZ